Uncategorized

ฉีดวัคซีน

โรงเรียนนำนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 64 ป้องกันโรคโควิด 2019 ที่โรงแรมเพชรรัชต์

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ข่าวสาร

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ “ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้บริจาคหินเพื่อประดับตกแต่งสวนหย่อมภายในโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  คิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)นำโดย นายคำสอน ทำนา ผู้ใหญ่บ้านดงเค็ง และตัวแทนชาวบ้านเข้ารับมอบ มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรในครั้งนี้ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายโรงเรียน
ข่าวสาร

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายโรงเรียน

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รอง ผอ.โรงเรียน ทั้ง ๔ กลุ่มงาน และหัวหนัาวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายโรงเรียน โดย ศน.มณี  ผ่านจังหาร ท่าน ผอ.ไสว  โยพนัส ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองสาเกต ท่าน ผอ.ธีรัช  คำยิ่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองยูง และคุณครูมยุรา  ศรีส่อง ครู ร.ร.บ้านแดงโนนสว่าง การประเมินห้องเรียนคุณภาพตามรูปแบบการบริหารจัดการของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ Roi-et one The first Model โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ห้องเรียน  และสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2564 เวลา  09.30 น. ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหาร ครูวิชาการ เครือข่ายเมืองสาเกต ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการนิเทศ กำกับ ติดตามจุดเน้น และนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นำโดย ท่าน ศน.มณี  ผ่านจังหาร ศน.สัมพันธ์  เอกรักษา  ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โดยได้มีการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนปฐมวัยดูการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรไฮสโคปไรซ์ไทยแลนด์ ห้องเรียนพิเศษSMEP และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชี้แจงแลกเปลี่ยนเสนอแนะ…เปิดมุมมองที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2/2563
กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2/2563

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมท่านรอง ผอ.โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และคณะครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้ารับมอบอย่างพร้อมเพรียงกัน              ขอขอบพระคุณคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนรวมในกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์      แก่นักเรียนอย่างยิ่ง ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง ได้เป็นอย่างดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการแนะแนวศึกษาต่อ
กิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการแนะแนวศึกษาต่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ท่านรอง ผอ.วิศิษฏ์  กิ่งโสดา และท่านรอง ผอ.นฤมล  ฤทธิแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ ค่ณะบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดและวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดในโอกาสแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งกล่าวชี้แนะการศึกษาต่อ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนรวมในกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์แก่นักเรียน

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอ่านสารวันเด็ก ปี 64 พร้อมมอบขนมสำหรับเด็กนักเรียน
กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอ่านสารวันเด็ก ปี 64 พร้อมมอบขนมสำหรับเด็กนักเรียน

วันศุกร์ที่ 8  มกกราคม 2564  ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1  อ่านสาร  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  “เด็กไทยวิถีใหม่  รวมไทยสร้างชาติ  ด้วยภักดี  มีคุณธรรม” ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของตนเองในยุคชีวิต วิถีใหม่ พร้อมทั้งการสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์เพื่อสังคมตามฐานะหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ก้าวไปสู่อนาคต ที่สวยงาม โดยใช้คุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจและสติให้สามารถดํารงตนอยู่ในความดีงาม อาทิเช่น ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีวินัย เป็นต้น และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เด็กและเยาวชน ทุกคนต้องยึดมั่นไว้ คือ ความภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และครู อาจารย์ เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าได้ อย่างน่าภาคภูมิใจ

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานรำสมโภชครบ 245 ปีเมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานรำสมโภชครบ 245 ปีเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำโดย ท่าน ผอ.สุทัศน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเปิดตัวหอโหวด 101 และลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หอโหวด 101  อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การค้า  การลงทุน อีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึงในการนี้ได้จัดให้มีการรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ 245 ปี ณ หอโหวด 101 และลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด