พื้นที่บริการ

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1 บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2 บ้านเขวาเหล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3 บ้านหัวแฮด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4 บ้านรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5 บ้านทุ่งนาหลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
6 บ้านเหล่าขี้เหล็ก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
7 บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
9 บ้านเปลือย(เปลือยใหญ่) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
10 บ้านเปลือย(คุ้มกลาง) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
11 บ้านเปลือย(เปลือยนอก) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
12 บ้านเปลือยหัวสะพาน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
13 บ้านน้อยหนองแคน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
14 บ้านแก่นทราย ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
15 บ้านแก่นทราย ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
16 บ้านเหล่าเรือ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
17 บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
18 บ้านมารินทร์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
19 บ้านทุ่งหนองมน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
20 บ้านสันติภาพ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
0 ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย1-6
0 ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 1-16
0 ถนนปัทมานนท์ ซอย1-6
0 ถนนราชการดำเนิน ซอย 1-5
0 ถนนรัชชูปการ
0 จันทร์เกษม