เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

          โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สร้างเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2482 โดยเงิน “ศึกษาพลี” จำนวน 8,000 บาท
มีขุนเสนาสัสดี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการสร้างในที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้
จำนวน 34 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา เดิมเรียกว่า “โรงเรียนเทศบาล 1 (เมืองร้อยเอ็ด)” เปิดทำการสอนหลักสูตรสามัญศึกษา
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มี นายเพชร คำบุศย์ เป็นครูใหญ่ มีครูผู้สอนทั้งหมด 30 คน นักเรียน 1,306 คน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2485 เทศบาลได้โอนกิจการของโรงเรียนให้แก่จังหวัด สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 นายอากร ทองนิล ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่จนกระทั่ง พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น
“โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด”

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2496 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมขึ้น ได้สร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงาน
เมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นเงิน 40,000 บาท เมื่อกรมสามัญศึกษาได้ยุบโรงเรียนสามัญศึกษาจึงกลายเป็นชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ. 2509 โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วทั้งประเทศได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดได้สงวนไว้คงเดิมเพื่อทดลองทางวิชาการของกรมสามัญศึกษา และปี พ.ศ. 2520 – 2523
กรมสามัญศึกษาให้เปิดสอน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 ) เป็นเวลา3ปี และในปี พ.ศ.2522 ได้ยุบมัธยมศึกษาตอนต้นโดยให้เปิดสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา

          วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 ได้โอนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนไปยังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          ปัจจุบันโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
( ม.1-ม.3) มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลในเมือง(เขตเทศบาล) ในพื้นที่ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1–6 ถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 1– 6 ถนนปัทมานนท์ ซอย 1–6 ตำบลรอบเมือง อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด รวม 20 หมู่บ้าน โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป ใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และบูรณาการ
กับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนคือ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
และพฤติกรรม

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดมุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามมาตรฐานการศึกษามีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถพัฒนาตนเองและสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย และร่วมในสืบสานตำนานโหวด

พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  2. สร้างโอกาสการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
  3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา