กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2564 เวลา  09.30 น. ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหาร ครูวิชาการ เครือข่ายเมืองสาเกต ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการนิเทศ กำกับ ติดตามจุดเน้น และนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นำโดย ท่าน ศน.มณี  ผ่านจังหาร ศน.สัมพันธ์  เอกรักษา  ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โดยได้มีการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนปฐมวัยดูการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรไฮสโคปไรซ์ไทยแลนด์ ห้องเรียนพิเศษSMEP และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชี้แจงแลกเปลี่ยนเสนอแนะ…เปิดมุมมองที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *