กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอ่านสารวันเด็ก ปี 64 พร้อมมอบขนมสำหรับเด็กนักเรียน

วันศุกร์ที่ 8  มกกราคม 2564  ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  สพป.ร้อยเอ็ด
เขต 1  อ่านสาร  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  “เด็กไทยวิถีใหม่  รวมไทยสร้างชาติ  ด้วยภักดี  มีคุณธรรม” ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของตนเองในยุคชีวิต วิถีใหม่ พร้อมทั้งการสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์เพื่อสังคมตามฐานะหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ก้าวไปสู่อนาคต ที่สวยงาม โดยใช้คุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจและสติให้สามารถดํารงตนอยู่ในความดีงาม อาทิเช่น ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีวินัย เป็นต้น และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เด็กและเยาวชน ทุกคนต้องยึดมั่นไว้ คือ ความภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และครู อาจารย์ เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าได้ อย่างน่าภาคภูมิใจ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *