ข่าวสาร

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ชั้นอนุบาล 2 วันที่รับสมัคร 20 – 24 มีนาคม 2564 เกณฑ์การรับสมัคร เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 150 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่รับสมัคร 16 – 20 เมษายน 2564 เกณฑ์การรับสมัคร เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 280 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (SMEPX วันที่รับสมัคร 6 – 10 มีนาคม 2564 เกณฑ์การรับสมัคร เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่รับสมัคร 24 – 25 เมษายน 2564 เกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 220 คน

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา 1 ชุด
  2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา 1 ชุด (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
  5. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 ชุด (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

    สถานที่รับสมัครอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

    ติดต่อ-สอบถาม โทร 043-51178

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *