วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิสัยทัศน์ (Vision)
          โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดมุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามมาตรฐานการศึกษามีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถพัฒนาตนเองและสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  และร่วมในสืบสานตำนานโหวด
พันธกิจ
          1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
          2. สร้างโอกาสการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
          3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา