ประวัติโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
          โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สร้างเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2482 โดยเงิน "ศึกษาพลี" จำนวน 8,000 บาท มีขุนเสนาสัสดี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการสร้างในที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้ จำนวน 34 ไร่2 งาน 48 ตารางวา เดิมเรียกว่า "โรงเรียนเทศบาล 1 (เมืองร้อยเอ็ด)" เปิดทำการสอนหลักสูตรสามัญศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มี นายเพชร คำบุศย์ เป็นครูใหญ่ มีครูผู้สอนทั้งหมด 30 คน นักเรียน 1,306คน
          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2485 เทศบาลได้โอนกิจการของโรงเรียนให้แก่จังหวัด สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 นายอากร ทองนิล ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่จนกระทั่ง พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด”
          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2496 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมขึ้น ได้สร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงาน
          เมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นเงิน 40,000 บาท เมื่อกรมสามัญศึกษาได้ยุบโรงเรียนสามัญศึกษาจึงกลายเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย           พ.ศ. 2509 โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วทั้งประเทศได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดได้สงวนไว้คงเดิมเพื่อทดลองทางวิชาการของกรมสามัญศึกษา และปี พ.ศ. 2520 – 2523 กรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 ) เป็นเวลา3ปี และในปี พ.ศ.2522 ได้ยุบมัธยมศึกษาตอนต้นโดยให้เปิดสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา
          วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 ได้โอนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนไปยังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          ปัจจุบันโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3) มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลในเมือง(เขตเทศบาล) ในพื้นที่ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1–6 ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 1– 6 ถนนปัทมานนท์ ซอย 1–6 ตำบลรอบเมือง อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด รวม 20 หมู่บ้าน โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และบูรณาการกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนคือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้และพฤติกรรม