:::ระบบบุคลากรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด:::
หัวหน้าสายชั้น อนุบาล
ชื่อ-นามสกุล
: นางสุธารา มะลิยา
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
บุคลากรสายชั้น อนุบาล
ชื่อ-นามสกุล
: นางมะลิทอง วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางกฤตยา ปริพุฒ
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางวาลิพิณ หงส์จันทร์ภู
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางจุฬาภรณ์ ถวิลไพร
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางนพรัตน์ คามบุศย์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางไพรวัลย์ มนตรี
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวนันทพร จันท์วิภาค
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางขวัญตา พิพิธกุล
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
: